دوشنبه 20 آبان 1398

با سلام

سامانه صدور مجوز حفاری به ادرس ذیل با نام مدیریت زیرساخت و توسعه شهری انتقال پیدا کردurban.tehran.ir