دوشنبه 1 بهمن 1397

با سلام

سامانه صدور مجوز حفاری به ادرس ذیل با نام مدیریت زیرساخت و توسعه شهری انتقال پیدا کردurban.tehran.ir